Ham K9 IDC Power, Marimea Baby 2, 2-5 kg, Camuflaj